Projekt

plagat

Projekt:
,,Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a biologicko-chemickej u4ebne na ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM"

Kód   ITMS2014+: 302021J988

Žiadateľ: mesto Dunajská Streda

Celkový rozpočet projektu je 26 529,62 EUR
Nenávratná suma: 15 727,18 EUR
Začiatok uskutočnenia v roku 2020

Mesto Dunajská Streda získalo v rámci výberového konania nenávratnú finančnú podporu od Európskej únie na technický rozvoj 2 odborných učební na ZŠ Ármina Vámbéryho. Projekt mal za cieľ výrazne zlepšiť prípravu žiakov základných škôl na budúcu profesijnú orientáciu s prihliadnutím na potreby trhu práce.

Cieľom redizajnu učebne je funkčná jazyková a chemicko-biologická odborná učebňa s moderným vybavením a učebnými pomôckami, ktorá zvýši atraktivitu výchovno-vzdelávacieho procesu a motivuje žiakov školy k túžbe po vedomostiach.

Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o tieto predmety. Charakter procesu prírodovedného vzdelávania (chémia, biológia) si vyžaduje modernú učebňu, ktorá poskytuje žiakom vhodný priestor na experimentovanie, umožňujúci aplikovať teoretické poznatky v praxi.

Realizácia hlavnej aktivity projektu prispeje k zlepšeniu podmienok základného vzdelávania v oblasti prírodných vied a jazykov.

Vybudované odborné učebne svojimi atraktívnymi didaktickými pomôckami vytvárajú žiakom optimálne a inšpiratívne prostredie na priame experimentálne aktivity formou laboratórnych cvičení a zefektívňujú výučbu jazykov pomocou počítačov.

Zrekonštruované a skvalitnené odborné učebne môžu žiaci využívať od školského roka 2020/2021.

Projekt:

 „A nyelvi- és a kémia-biológiai szaktanterem fejlesztése a Vámbéry Ármin alapiskolában”

Kód   ITMS2014+: 302021J988

Kérvényező: Dunaszerdahely város

A projekt összköltségvetése: 26 529,62 euró

Vissza nem térítendő támogatás: 15 727,18 euró

A megvalósítás kezdete 2020

Dunaszerdahely városa az „Alapiskolai tanulók kulcskompetenicájának javítása „  elnevezésű pályázat keretében vissza nem térítendő anyagi támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól a Vámbéry Ármin alapiskola 2 szaktantermének technikai fejlesztésére.

A projekt arra irányult, hogy jelentősen javuljon az alapiskolás tanulók felkészítése a jövőbeli szakmai orientációra, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket.  A tanterem átalakításának célja egy működő, modern felszereltségű és oktatási segédeszközökkel felszerelt nyelvi és kémia-biológiai szaktanterem, amelyek  növelik az oktatási folyamat vonzerejét és javítják, motiválják az iskola tanulóinak ismeretek iránti vágyát.

A projekt megvalósításának célja, hogy növekedjen a tanulók érdeklődése az említett tantárgyak iránt. A természettudományi oktatási folyamat jellege (kémia, biológia) megköveteli a modern szaktantermet annak érdekében, hogy a tanulók számára a szükséges szintű teret biztosítsa a kísérletezéshez, ami lehetővé teszi, hogy az elméleti tudásukat a gyakorlatban is alkalmazhassák.

A projekt fő tevékenységének megvalósítása hozzájárul az alapfokú oktatás feltételeinek javításához a természettudományok- és a nyelvek területén.

A fejlesztett szaktantermek a vonzó didaktikai segédeszközökkel optimális és inspiráló környezetet teremtenek a tanulók számára a közvetlen kísérleti tevékenységéhez, laboratóriumi gyakorlatok formájában, továbbá a számítógépek segítségével hatékonyabbá teszik a nyelvi oktatást.

A tanulók a felújított és fejlesztett szaktantermeket a 2020/2021-es tanévtől használhatják.

P1520187

P1520188

P1520189

P1520190

P1520191

P1520192

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3